Privacybeleid

 1. Wie zijn wij?
  1. “Wij”, “we”, “ons” of “onze” betekent Crown General NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 3980 Tessenderlo, België en met ondernemingsnummer 0428.041.796. Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
  2. Dit privacybeleid is alleen bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze diensten verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons of de contactpersoon heeft gesloten, zoals hieronder aangegeven. Onze website, https://www.crowngeneral.be, is eigendom van en wordt beheerd door Crown General NV. De website wordt gehost door Sidekick NV. Meer informatie vindt u in artikel 5 van dit Privacybeleid.
  3. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld dat u informeert over hoe we de persoonsgegevens die u met ons deelt verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken (“verwerken”) en welke rechten u heeft. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.
  4. Indien u vragen, problemen of klachten heeft over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek wilt indienen om uw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
   1. Via mail: info@crowngeneral.be, ter attentie van Raf Lambrecht
   2. Via de post: Havenlaan 2, 3980 Tessenderlo, België + Crown General NV

Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 19/05/2020.

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen
   1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.
   2. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
    1. Als u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon.
    2. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zal uw e-mailadres worden gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen. Die kunnen uitnodigingen bevatten voor evenementen, seminaries enz. die door ons worden georganiseerd.
    3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, o.a. door het waarborgen van de veiligheid, de beschikbaarheid, de prestaties, de capaciteit en de gezondheid van de website.
    4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de rechten te handhaven of uit te oefenen die ons toekomen op grond van de toepasselijke wetgeving, zoals het gebruik voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.
   3. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden onderscheiden:
    1. Contactgegevens: als u het contactformulier gebruikt, wordt u gevraagd de volgende informatie in te geven: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die u in het daarvoor bestemde blanco veld vermeldt (geef geen gevoelige informatie in, zoals gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/accountnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
    2. Nieuwsbrief: als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
    3. Gebruiksgegevens: wij verzamelen persoonsgegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven of informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de dienst. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet tot u als individu herleidbaar zijn), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.
    4. Inloggegevens: wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot uw digitale marketingstrategie: inloggegevens (accountnaam, wachtwoord, e-mailadres). Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld. Creditcardgegevens worden alleen door onze klant ingevoerd en kunnen niet zonder toestemming worden gebruikt.
   4. De rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn
    1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken.
    2. Toestemming. Crown General NV heeft ondubbelzinnige en expliciete toestemming van de persoon verkregen. Deze toestemming hebben we gekregen bij de ondertekening van het arbeidscontract. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking van uw toestemming.
    3. Rechtvaardiging: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder de belofte van de beste Crown General NV-klantenervaring (bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe diensten). Bovengenoemd doel zal niet haalbaar zijn zonder verwerking.
   5. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in artikel 2.2 genoemde doeleinden.
 1. Bewaring en verwijdering van uw gegevens
  1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een bepaald doel. Aangezien het echter niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te geven, zal de periode als volgt worden bepaald:
   1. De periode is afhankelijk van welke diensten Crown General NV levert. Deze worden contractueel overeengekomen en vastgelegd. Bij gebruik van onze Hostingservice wordt standaard een overeenkomst van onbepaalde duur opgesteld. Deze overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. De termijnen met betrekking tot de digitale strategie worden evenzeer bij het afsluiten van de overeenkomst vastgelegd. De duur van deze overeenkomsten is afhankelijk van de vraag en contractueel overeengekomen.
   2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en dit bezwaar wordt weerhouden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen echter wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om uw voorkeuren in de toekomst te respecteren.
   3. Wij hebben echter het recht om uw persoonsgegevens bij te houden als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om een rechtsvordering in te stellen of om ons te verdedigen tegen een dergelijke vordering of om redenen van bewijsvoering.
 1. Uw rechten als individu
  1. In dit artikel worden uw belangrijkste rechten volgens de wet op de gegevensbescherming opgesomd. We hebben geprobeerd ze duidelijk en leesbaar voor u samen te vatten.
  2. Om uw rechten uit te oefenen kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, en sowieso binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In het geval van een verlenging van de antwoordtermijn of indien wij geen actie ondernemen rond uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
  3. Het recht van inzage
  4. U heeft recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid vindt.
  5. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen als u meer exemplaren aanvraagt.
  6. Het recht op verbetering
  7. Indien de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te laten vervolledigen.
  8. Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  9. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. U heeft dit recht onder andere als:
   1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt;
   2. U uw toestemming intrekt, en er geen andere rechtsgrond bestaat;
   3. De verwerking voor directe marketingdoeleinden is;
   4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn of als het wissen ervan noodzakelijk is voor de naleving van de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving;
  10. Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Deze uitzonderingen zijn ook van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is:
   1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
   2. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
   3. voor archivering in het algemeen belang of voor statistische doeleinden;
   4. om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,
   5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
   6. Het recht op beperking van de verwerking
  11. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt) als:
   1. U de juistheid betwist van de persoonsgegevens (en slechts zolang als nodig is om de juistheid te verifiëren);
   2. De verwerking onrechtmatig is en u om beperking vraagt (in plaats het uitoefenen van het recht op wissen);
   3. Wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze verwerking, maar u wel persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
   4. U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zolang dat bezwaar niet is geverifieerd.
  12. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan kunnen wij deze ook op een andere manier verwerken, maar alleen:
   1. met uw toestemming;
   2. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   3. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
   4. om redenen van groot openbaar belang.
  13. We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen. Het recht op dataportabiliteit.
  14. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens telt als uw toestemming, en deze verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te ontvangen. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het een negatief effect zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.
  15. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens op te slaan voor verder persoonlijk gebruik op een eigen apparaat.
  16. Het recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
   1. Het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag dat aan ons is verleend;
   2. De behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.
  17. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  18. U heeft het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (inclusief profilering voor directe marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.
  19. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u vindt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U mag dit doen in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar uw werkplaats zich bevindt of waar de vermeende inbreuk is begaan. In België kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen
  1. Voor de goede werking van onze website werken wij samen met een dienstverlener om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. We werken samen met de volgende categorieën dienstverleners:
   1. cPanel
   2. Met uw toestemming: een derde partij die toegang heeft tot het dashboard van de website
   3. Als contractueel overeengekomen, onder de naam SEA, werken wij samen met Facebook Business, Google AdWords, LinkedIn Business
   4. (…)
  2. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken als een dergelijke bekendmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven om uw vitale belangen of het vitale belang van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  3. Wij geven uw persoonsgegevens niet rechtstreeks door aan onze socialemediapartners. We maken echter wel gebruik van socialemediaplug-ins om u naar onze socialemediakanalen te leiden zodat u onze content kunt zien. Deze socialemediakanalen zijn (LinkedIn en Twitter). Als u op zo’n link klikt, kan een socialemediadienstverlener persoonsgegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan een bestaand profiel op sociale media.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke socialemediadienstverlener. In dat geval geldt de socialemediadienstverlener als verwerkingsverantwoordelijke. Ter informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de verantwoordelijke dienstverlener):
   1. Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
   2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
   3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   4. Twitter: http://twitter.com/privacy;
   5. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
 1. International transfers
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte overdragen.
  2. Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met inachtneming van de nodige waarborgen.
  3. U gaat akkoord met de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land.
 1. Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.
 1. Wijzigen van het privacybeleid 
  1. Van tijd tot tijd mogen wij dit Privacybeleid wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy kunt u altijd op de website vinden.
Menu